آغازمقالاتنتايج خود كنترلي

نتايج خود كنترلي

"و من يتّق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب و من يتوكّل علي الله فهو حسبه إنّ الله بالغ أمره قد جعل الله لكلّ شيء قدراً.

و من يتّق الله يجعل له من أمره يسراً.

و من يتّق الله يكفّر عنه سيّئاته و يعظم له أجراً:

و هر كس تقواي الهي پيشه كند، خداوند راه نجاتي براي او فراهم مي كند، و او را از جايي كه گمان ندارد روزي مي دهد؛ و هر كس بر خدا توكل كند، كفايت امرش را مي كند؛ خداوند فرمان خود را به انجام مي رساند؛ و خدا براي هر چيزي اندازه اي قرار داده است.

و هر كس تقواي الهي پيشه كند، خداوند كار را بر او آسان مي سازد.

 و هر كس تقواي الهي پيشه كند، خداوند گناهانش را مي بخشد و پاداش او را بزرگ مي دارد."

(قرآن مجيد، ترجمه فازسي حضرت آية الله ناصر مكارم شيرلزي. طلاق:5-2).

شعار بهداشت روانی

بهداشت روانی برای همه
همه برای بهداشت روانی

زبان های دیگر

فقط از خداوند بايد كمك بخواهيم

"و إن يمسسك الله بضرّ فلا كاشف له إلّا هو و إن يمسسك بخير فهو علي كلّ شيء قدير. و هو القاهر فوق عباده فهو علي كلّ شيء قدير: اگر خداوند زياني به تو برساند، هيچ كس جز او نمي تواند آن را برطرف سازد؛ و اگر خيري به تو رساند، او بر همه چيز توانا است؛ (و از قدرت او، هرگونه نيكي ساخته است.) او است كه بر بندگان خود، قاهر و مسلط است؛ و او است حكيم آگاه."

(قرآن مجيد، ترجمه فارسي حضرت آية الله ناصر مكارم شيرازي، انعام:18-17).

تعامل با کاربران

نقطه نظرات و پيشنهادات خود را براي ما ارسال كنيد.
بازدید کننده ارجمند، با سلام و تشكر از انتخاب سايت ما، توجه داشته باشيد كه ارايه نقطه نظرهاي شما براي ما بسيار ارزنده است. بسيار خوشحال خواهيم شد كه اظهار نظرها را هر چند مخالف ديدگاههاي ما باشند، دريافت كنيم. زير بنا به رهنمود امام صادق(ع) بهترين دوستان من كساني هستند، كه عيبهايم را برايم هديه آورند. ما از طريق پست الكترونيك آماده دريافت اظهار نظرهاي شما مي باشيم.
Go to top