مقاله ها

فصل نامه اصول بهداشت روانی

مشاهده مقالات در پایگاه اطلاعات نشریات کشور

فصلنامه اصول بهداشت رواني
Journal of Fundamentals of Mental Health
   
رتبه علمي:  علمي - پژوهشي (پزشکي)
   
دوره انتشار:  فصلنامه 
   
موضوع:  پزشكي، پيراپزشكي 
   
ISSN: 1028-6918
   
زبان:  فارسي 
   
   
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  
   
مدير مسئول:  دكتر سيد ابوالقاسم حسيني 
   
سردبير:  دكتر محمدرضا فياضي بردبار  
   
مدير داخلي:  دكتر مهديه برهاني 
   
مدير اجرايي:  دكتر علي طلايي  
   
هيئت تحريريه:  دكتر شاهين آخوندزاده، دكتر حسن ضياالديني، دكتر حميدرضا آقامحمديان، دكتر علي رضا ظهيرالدين، دكتر علي رضا صدري، دكتر سيد محمود طباطبايي، دكتر جعفر بوالهري، دكتر احمد طبيب جليلي، پروفسور نش بوتروس، دكتر مسعود زنگنه، دكتر فاطمه بهداني، دكتر رضا فريد حسيني، دكتر مهدي بينا، دكتر ابراهيم عبداللهيان، نصرت اله پورافكاري، دكتر فاطمه محرري، دكتر جليل توكل افشاري، دكتر محمد رضا محمدي، دكتر پريا جبراني، دكتر نغمه مخبر، دكتر محمد رزاقي، دكتر غلامرضا ميرسپاسي، دكتر عاطفه سلطاني فر، دكتر احمدعلي نوربالا، دكتر مهزان ضرغامي، دكتر محمد تقي ياسمي 
   
   
محل انتشار:  مشهد 
   
تلفن:  37112540 (051) 
   
نمابر:  37124184 (051) 
   
نشاني:  مشهد، بلوار حر عاملي، نرسيده به ميدان بوعلي، بيمارستان آموزش روان پزشكي ابن سينا 
   
صندوق پستي:  مشهد، 91959 
   

 

 

Go to top